NHG-Standaarden Incontinentie voor Urine

NHG-Standaarden Incontinentie voor Urine

Voor vrouwen

De NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen is in 2015 herzien. Een link voor deze standaard zoals vermeld op de website van het NHG vindt u door een klik op NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen

 

 NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen(Tweede herziening)

NHG-Werkgroep Incontinentie voor urine bij vrouwen.

 

Belangrijkste wijzigingen

 • De standaard richt zich alleen op vrouwen met incontinentie voor urine. Het beleid bij mannen met incontinentie voor urine staat beschreven in de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen.
 • De term urge-incontinentie is vervangen door urgency-incontinentie.
 • De standaard bevat een overzicht van kenmerken van de verschillende behandelopties bij stress- en urgency-incontinentie.
 • Het midurethrale bandje bij stressincontinentie heeft een prominentere plaats gekregen in het beleid.

Kernboodschappen

 • Urine-incontinentie komt bij een kwart tot de helft van de volwassen vrouwen voor en kan gepaard gaan met aanzienlijke negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven.
 • De huisarts is alert op signalen voor het bestaan van urine-incontinentie, zoals het verzoek tot het voorschrijven van opvangmaterialen.
 • De huisarts gaat bij vrouwen met urine-incontinentie na of zij behandeling wensen en bespreekt in dat geval de behandelopties.
 • Bij vrouwen met stressincontinentie zijn bekkenbodemspieroefeningen of het dragen van een pessarium eerste keuze. Met vrouwen met ernstige klachten (meerdere keren per week incontinentie met veel hinder) bespreekt de huisarts ook de plaatsing van een midurethraalbandje als initiële behandeloptie.
 • Bij vrouwen met urgency-incontinentie wordt als eerste stap in de behandeling blaastraining aanbevolen. Indien dit onvoldoende effectief is, kan een urologisch spasmolyticum toegevoegd worden. Eerste keus is in dat geval het anticholinergicum tolterodine met vertraagde afgifte.
 • Begeleiding bij oefentherapie bij stress- en urgency-incontinentie kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk of bij een (bekken)fysiotherapeut.
 • Bij oudere vrouwen zijn de behandelopties dezelfde als bij jongere vrouwen, zij het dat bij hen vaker rekening gehouden zal moeten worden met comorbiditeit en gebruik van (andere) medicatie.

Bron: Tekst is quote van website Nederlands Huisartsen Genootschap.

 

Voor mannen

NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen - Blanker MH, Breed SA, van der Heide WK, Norg RJC, de Vries A, Wolters RJ, van den Donk M, Burgers JS, Opstelten W, Klomp MA.

Huisarts Wet 2013(3):56:114-22.Deze standaard vervangt de NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen.In oktober 2014 is de bijlage Prostaatcarcinoom geactualiseerd. Huisarts Wet 2014(10):57:538.

 Een link voor deze standaard zoals vermeld op de website van het NHG vindt u door een klik op NHG-Standaard  Mictieklachten bij mannen 

Belangrijkste wijzigingen

 • De titel van de NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen is veranderd in Mictieklachten bij mannen, omdat deze herziene standaard ook richtlijnen geeft voor het beleid bij incontinentie en nycturie en zich richt op mannen vanaf 18 jaar. Daarmee vervallen de aanbevelingen voor mannen in de NHG-Standaard Incontinentie.
 • Wanneer, na uitvoerige informatie aan de patiënt, een PSA-bepaling is verricht, wordt bij een verhoogde waarde (≥ 3 ng/ml) geadviseerd naar de uroloog te verwijzen voor eventueel vervolgonderzoek.
 • Bij transurethrale katheterisatie wegens acute urineretentie wordt het voorschrijven van een alfablokker aanbevolen.

Kernboodschappen

 • In de huisartsenpraktijk zijn mictieklachten bij mannen meestal niet te verklaren door specifieke aandoeningen. In dat geval wordt gesproken van ‘aspecifieke mictieklachten’.
 • Prostaatcarcinoom is zelden de oorzaak van mictieklachten.
 • Uitleg en niet-medicamenteuze adviezen vormen de basis voor de begeleiding van mannen met aspecifieke mictieklachten.
 • Alleen wanneer niet-medicamenteuze behandeling onvoldoende helpt en de patiënt veel klachten heeft, wordt besloten tot medicamenteuze behandeling; alfablokkers zijn dan eerste keus.
 • Het effect van medicatie op aspecifieke mictieklachten, met en zonder incontinentie of nycturie, is zeer beperkt en berust voor een groot deel op placebowerking.

Bron: Tekst is quote van website Nederlands Huisartsen Genootschap.

 

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact