ANBI status

ANBI status

In het licht van de gewijzigde regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) per 1 januari 2014

Naam: ContinentieStichting Nederland

Fiscaal nummer: 8152.79.966

Contactgegevens: Sweelinckstraat 37, 2651 VT Berkel en Rodenrijs, Postbus 11 , 2100 AA Heemstede

Bestuursleden: Prof. dr. Ruud Bosch (voorzitter), drs. Kees Bruinstroop (secretaris/penningmeester), Mevr. dr. Hanny Cobussen, Prof. dr. Gert Holstege, dr. John Heesakkers, dr. Doreth Teunissen, dr. Harry Vervest.

Beleidsplan/Doelstelling: Incontinentie is een groot maatschappelijk probleem. Ca. 1 miljoen mensen in Nederland hebben er direct mee te maken.

  1. De Stichting stelt zich tot doel objectieve informatie te verschaffen via de website en anderszins aan patiënten en hun omgeving; met als thema: Incontinentie: Er is iets aan te doen!
  2.  Incontinentie is een thema dat omgeven is door schaamte. Men praat er niet graag over. De Stichting heeft ook tot doel een bijdrage te leveren het thema uit de taboesfeer te halen. 
  3. Tenslotte heeft de Stichting ten doel om wetenschappelijk onderzoek over ongewild urineverlies te steunen.

Om de eerste twee doelstellingen te kunnen realiseren is jaarlijks tenminste  € 50.000 aan sponsoring nodig.

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De Stichting heeft momenteel geen medewerkers in dienst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De Stichting is opgericht in 2006 ten tijde van het samen met de wereldwijde organisatie ICS (International Continence Society) georganiseerde congres in Rotterdam. Het surplus is destijds ingezet voor het ontwikkelen van de website, diverse PR activiteiten waaronder een Incontinentiedag in september 2012, folders/brochures, een boekje (Kleine Boodschap), een platform voor discussie (incontinentie anoniem), en het steunen van een drietal wetenschappelijke studies.

Financiële verantwoording: Per ultimo 2019 heeft de Stichting nog ca. € 25.000 in kas.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact